Array 0
Array
Politica de confidențialitate
I. Dispoziții generale
 1. Politica de confidențialitate conține regulile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Magazin, inclusiv temeiurile, scopurile și domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate, precum și informații referitoare la utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor de analiză.
 2. Operatorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Online este Zakito Europe S.R.L. cu sediul în Garbova, înscrisă în Registrul Comerțului de Stat, gestionat de Tribunalul de Circumscripție din Lodz-Śródmieście, Lodz, Secția a XX-a pentru Înregistrarea Comerțului de Stat, cu adresa Garbów 23, 99-311 Bedlno, înregistrată sub numărul KRS: 0000988232, codul fiscal: 7752669175 și numărul REGON: 522873190.
 3. Contactul cu Operatorul datelor cu caracter personal poate fi realizat utilizând următoarele date de contact:
  1. adresa de e-mail: europe@zakito.pl;
  2. adresa poștală: Garbów 23, 99-311 Bedlno.
 4. Datele cu caracter personal din Magazinul Online sunt prelucrate de către Operator în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în special cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare „GDPR”.
 5. Utilizarea Magazinului Online, inclusiv efectuarea achizițiilor, este voluntară. Similar, furnizarea datelor cu caracter personal de către clientul care utilizează Magazinul Online este voluntară, cu excepția:
  1. încheierii contractelor - neprezentarea, în cazurile și în domeniul specificat pe site-ul Magazinului Online și în Regulamentul Magazinului Online și în prezenta politică de confidențialitate, a datelor cu caracter personal necesare încheierii și executării contractului de vânzare sau a contractului de furnizare a serviciilor electronice cu Operatorul va duce la imposibilitatea încheierii acelui contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este în acest caz o cerință contractuală, iar dacă persoana a cărei date sunt în cauză dorește să încheie contractul respectiv cu Operatorul, este obligată să furnizeze datele necesare. Domeniul de date necesare pentru încheierea contractului este indicat în prealabil pe pagina Magazinului Online;
  2. obligațiilor legale - furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală rezultată din prevederile legale în vigoare, care impun Operatorului obligația de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul întocmirii registrelor fiscale sau contabile) și neprezentarea lor va împiedica Operatorul să își îndeplinească aceste obligații.
 6. Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate, și în special este responsabil și asigură că datele colectate sunt:
  1. prelucrate legal;
  2. colectate în scopuri determinate, conforme cu legea și nu sunt supuse prelucrării ulterioare incompatibile cu aceste scopuri;
  3. corecte și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
  4. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor cărora le aparțin, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării;
  5. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, cu ajutorul măsurilor tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 7. Ținând seama de caracterul, domeniul, contextul și scopurile prelucrării și de riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu diferite grade de probabilitate și gravitate, Operatorul implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru ca prelucrarea să se desfășoare în conformitate cu GDPR și pentru a putea demonstra acest lucru. Operatorul utilizează măsuri tehnice pentru a preveni obținerea și modificarea datelor cu caracter personal transmise electronic de către persoane neautorizate.
II. Bazele de prelucrare a datelor
 1. Operatorul este autorizat să prelucreze date cu caracter personal în cazurile în care cel puțin una dintre condițiile de mai jos este îndeplinită:
  1. persoana ale cărei date sunt în cauză a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri determinate;
  2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana ale cărei date sunt în cauză este parte sau pentru a întreprinde acțiuni la cererea persoanei ale cărei date sunt în cauză înainte de încheierea unui contract;
  3. prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care incumbă Operatorului;
  4. prelucrarea este necesară pentru scopuri rezultate din interese legitime urmărite de către Operator sau de către o parte terță, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei ale cărei date sunt în cauză prevalează și necesită protecția datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana ale cărei date sunt în cauză este un copil.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator necesită întotdeauna existența cel puțin a unei dintre bazele indicate mai sus. Bazele specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal ale clienților sunt menționate mai jos.
III. Scopul, baza juridică, perioada și domeniul de prelucrare a datelor
 1. De fiecare dată, scopul, baza juridică, perioada și domeniul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator rezultă din acțiunile întreprinse de clientul respectiv în Magazinul Online. De exemplu, dacă un client decide să efectueze achiziții în Magazinul Online și alege să facă plata prin intermediul unui intermediar de plată, datele sale personale vor fi prelucrate în scopul executării Contractului de Vânzare încheiat de Operator și în scopul prelucrării plății de către intermediar.
 2. Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal în Magazinul Online în următoarele scopuri, pe următoarele baze juridice, pentru perioadele și în domeniile următoare:
  Scopul prelucrării Baza juridică și perioada de stocare a datelor Domeniul prelucrării datelor
  Realizarea Contractului de Vânzare sau a contractului de furnizare a Serviciilor Electronice Articolul 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR (execuția contractului) - Datele sunt stocate pe o perioadă necesară pentru executarea, rezilierea sau încetarea în alt mod a contractului încheiat. Nume și prenume sau denumirea firmei; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă de domiciliu sau de desfășurare a activității, CUI
  Menținerea contabilității Articolul 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul GDPR în legătură cu articolul 74 alin. (2) din Legea contabilității, respectiv Legea nr. 395/2018 din 30 ianuarie 2018 (Monitorul Oficial nr. 395/2018) - Datele sunt stocate pe o perioadă necesară potrivit prevederilor legale care impun Operatorului păstrarea datelor contabile (până la expirarea perioadei de prescripție a obligației fiscale, cu excepția cazului în care legile fiscale prevăd altfel) sau fiscale (5 ani, începând cu anul imediat următor anului fiscal la care se referă datele). Nume și prenume sau denumirea firmei, CUI
  Stabilirea, urmărirea sau apărarea drepturilor pe care Operatorul le poate avea sau care pot fi invocate împotriva Operatorului Articolul 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR - Datele sunt stocate pe perioada existenței interesului legitim al Operatorului, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor împotriva persoanei ale cărei date sunt, ca urmare a activității economice desfășurate de către Operator. Perioada de prescripție este stabilită de prevederile legale, în special de Codul civil (termenul general de prescripție pentru pretențiile legate de activitățile economice desfășurate este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani). Nume și prenume sau denumirea firmei; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă de domiciliu sau de desfășurare a activității, CUI
  Utilizarea site-ului Magazinului Online și asigurarea funcționării corecte Articolul 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR - Datele sunt stocate pe perioada existenței interesului legitim al Operatorului de a menține și a asigura funcționarea corectă a site-ului Magazinului Online, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor împotriva persoanei ale cărei date sunt, ca urmare a activității economice desfășurate de către Operator. Perioada de prescripție este stabilită de prevederile legale, în special de Codul civil (termenul general de prescripție pentru pretențiile legate de activitățile economice desfășurate este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani). Nume și prenume sau denumirea firmei; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă de domiciliu sau de desfășurare a activității, CUI; adresă IP
  Întocmirea de statistici și analiza traficului în Magazinul Online Articolul 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR - Datele sunt stocate pe perioada existenței interesului legitim al Operatorului de a întocmi statistici și a analiza traficul în Magazinul Online în vederea îmbunătățirii funcționării acestuia și creșterii vânzărilor de produse, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a pretențiilor împotriva persoanei ale cărei date sunt, ca urmare a activității economice desfășurate de către Operator. Perioada de prescripție este stabilită de prevederile legale, în special de Codul civil (termenul general de prescripție pentru pretențiile legate de activitățile economice desfășurate este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani). Nume și prenume sau denumirea firmei; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă de domiciliu sau de desfășurare a activității, CUI; adresă IP
  Administrarea solicitărilor Articolul 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR (consimțământul) - Datele sunt stocate până la retragerea consimțământului de către persoana ale cărei date sunt. Nume și prenume sau denumirea firmei; adresă de e-mail; număr de telefon; adresă de domiciliu sau de desfășurare a activității, CUI; adresă IP
IV. Destinatarii datelor
 1. Pentru funcționarea corectă a Magazinului Online, inclusiv pentru realizarea Contractelor de Vânzare încheiate, Operatorul trebuie să utilizeze serviciile unor entități externe.
 2. Operatorul utilizează doar serviciile unor astfel de entități de prelucrare care oferă suficiente garanții pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor ale căror date sunt prelucrate.
 3. Transferul de date de către Operator nu are loc în fiecare caz și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari menționate în politica de confidențialitate - Operatorul transferă datele doar atunci când este necesar pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai în măsura strict necesară pentru realizarea acestuia.
 4. Datele cu caracter personal ale clienților Magazinului Online pot fi transferate următorilor destinatari sau categorii de destinatari:
  1. producătorii și furnizorii en-gros - Operatorul furnizează datele cu caracter personal colectate ale clientului unei entități selectate, producător sau deținător de produse în stoc, doar în cazul și în măsura strict necesară pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor conform prezentei politici de confidențialitate.
  2. entitățile care oferă servicii de curierat pentru a permite livrarea produsului către client - Operatorul furnizează datele cu caracter personal colectate ale clientului unei entități selectate care acționează în numele său, doar în cazul și în măsura strict necesară pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor conform prezentei politici de confidențialitate.
  3. entitățile care gestionează plățile electronice - în cazul clientului care utilizează în Magazinul Online metode de plată electronice, Operatorul furnizează datele cu caracter personal colectate ale clientului către entitatea selectată care gestionează aceste plăți în Magazinul Online în numele Operatorului, în măsura strict necesară pentru procesarea plății efectuate de către client.
  4. furnizorii de soluții tehnice, informatice și organizatorice pentru a permite Operatorului să își desfășoare activitatea economică, inclusiv Magazinul Online și Serviciile Electronice oferite prin intermediul său (în special furnizorii de software pentru gestionarea Magazinului Online, furnizorii de servicii de e-mail și de găzduire și furnizorii de software pentru managementul afacerii și furnizarea de asistență tehnică Operatorului) - Operatorul furnizează datele cu caracter personal colectate ale clientului către furnizorul selectat care acționează în numele său, doar în cazul și în măsura strict necesară pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor conform prezentei politici de confidențialitate.
  5. furnizorii de servicii contabile și juridice care oferă sprijin pentru Operator în domeniul contabilității și al asistenței juridice (în special birourile de contabilitate, cabinetele de avocatură) - Operatorul furnizează datele cu caracter personal colectate ale clientului către furnizorul selectat care acționează în numele său, doar în cazul și în măsura strict necesară pentru realizarea scopului de prelucrare a datelor conform prezentei politici de confidențialitate.
V. Drepturile persoanei vizate
 1. Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau portabilitate - persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul să solicite Operatorului accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea acestora, ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Detaliile privind exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt specificate în articolele 15-21 ale Regulamentului GDPR.
 2. Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Operator pe baza consimțământului acordat are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere.
 3. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Operator are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere conform procedurilor prevăzute în Regulamentul GDPR și legislația națională, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere în România este Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 4. Dreptul de a se opune - persoana ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal pe baza articolului 6 alineatul (1) litera (e) (interes public sau exercitarea unei autorități oficiale) sau (f) (interes legitim al operatorului) din Regulamentul GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza acestor dispoziții. În această situație, Operatorul nu mai are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive întemeiate și legitime pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei ale cărei date sunt prelucrate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor cereri.
 5. Pentru exercitarea drepturilor menționate în acest paragraf, persoana vizată poate să ia legătura cu Operatorul prin trimiterea unei solicitări adecvate în scris sau prin e-mail la adresa Operatorului menționată în paragraful 1.
VI. Module cookie în magazinul online, date de exploatare și analitică
 1. Fișierele cookie sunt mici informații textuale sub formă de fișiere text, trimise de server și stocate de către persoana care vizitează magazinul online (de exemplu, pe hard diskul computerului, laptopului sau pe cardul de memorie al smartphone-ului - în funcție de dispozitivul utilizat pentru a accesa magazinul nostru online). Informații detaliate despre fișierele cookie, precum și istoricul lor, pot fi găsite, printre altele, la adresa web https://ro.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Administratorul poate prelucra datele conținute în fișierele cookie atunci când vizitatorii folosesc site-ul magazinului online în următoarele scopuri:
  1. memorarea produselor adăugate în coșul de cumpărături pentru a finaliza Comanda;
  2. memorarea datelor completate în formularele de comandă sau chestionare;
  3. adaptarea conținutului site-ului magazinului online la preferințele individuale ale clientului (cum ar fi culorile, dimensiunea fontului, aspectul site-ului) și optimizarea utilizării site-ului magazinului online;
  4. realizarea de statistici anonime referitoare la modul de utilizare a site-ului magazinului online;
  5. remarketingul, care constă în studierea caracteristicilor comportamentului vizitatorilor magazinului online prin analiza anonimă a acțiunilor acestora (cum ar fi vizitele repetate pe pagini specifice, cuvintele cheie etc.) în vederea creării unui profil și furnizării lor cu reclame adaptate intereselor lor estimate, inclusiv atunci când vizitează alte site-uri web în rețeaua publicitară a Google Inc. și Facebook Ireland Ltd.
 3. În mod standard, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă în mod implicit salvarea fișierelor cookie. Orice persoană poate să stabilească condițiile de utilizare a fișierelor cookie prin setările propriului browser de internet. Acest lucru înseamnă că puteți limita parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet posibilitatea de a salva fișiere cookie - în ultimul caz, acest lucru poate afecta unele funcționalități ale magazinului online (de exemplu, este posibil să nu puteți parcurge pașii comenzii prin Formularul de Comandă din cauza faptului că produsele nu sunt memorate în coș în timpul etapelor ulterioare ale plasării comenzii).
 4. Setările browserului de internet referitoare la fișierele cookie sunt importante din perspectiva acordului privind utilizarea fișierelor cookie în magazinul nostru online - conform reglementărilor, un astfel de acord poate fi exprimat și prin intermediul setărilor browserului de internet. În absența unui astfel de acord, este necesar să ajustați corespunzător setările browserului de internet în ceea ce privește fișierele cookie.
 5. Informații detaliate privind modificarea setărilor legate de fișierele cookie și ștergerea lor în cele mai populare browsere de internet sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului de internet.
 6. Opțiuni de editare a setărilor cookie disponibile în cele mai populare browsere:
  1. Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer;
  2. Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/ro;
  3. Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=ro&answer=95647;
  4. Safari: www.safari.helpmax.net/en/saving-time/automating-rss/.
 7. Administratorul poate folosi în magazinul online serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA), serviciul Facebook Pixel furnizat de Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda) și altele. Aceste servicii ajută Administratorul să analizeze traficul în magazinul online. Datele colectate sunt prelucrate în cadrul serviciilor menționate anterior într-o manieră anonimă (acestea sunt date de exploatare, care nu permit identificarea persoanei) pentru a genera statistici utile în gestionarea magazinului online. Aceste date sunt de natură agregată și anonimă, adică nu conțin caracteristici de identificare (date cu caracter personal) ale persoanelor care vizitează site-ul magazinului online. Administratorul utilizează aceste servicii în magazinul online pentru a colecta date precum sursele și mediul de proveniență a vizitatorilor magazinului online și modul în care se comportă pe site, informații despre dispozitivele și browserele cu care vizitează site-ul, adresele IP și domeniile, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.
 8. Orice persoană poate să blocheze ușor partajarea informațiilor despre activitatea sa pe site-ul magazinului online cu Google Analytics - pentru aceasta, puteți instala un add-on oferit de Google Inc. în browser, disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Operator de plăți online:
Utilizarea site-ului Zakito.ro implică acceptarea regulamentului și politicii de cookie-uri pe dispozitivul tău.
Utilizarea site-ului Zakito.ro implică acceptarea regulamentului și politicii de cookie-uri pe dispozitivul tău.
Puteți schimba setările cookie-urilor în browserul dumneavoastră.